تفاوت طراحی و برنامه ریزی – بخش اول

یکی از جنبه هایی که Design و  Planning را از هم جدا می کند میزان پیچیدگی است. Planning (برنامه ریزی) برای سیستم های با پیچیدگی کمتر و Design (طراحی) برای سیستم های با پیچیدگی بیشتر بکار برده می شود.

برای یک سیستم اجتماعی به دلیل پیچیدگی بسیار زیادش از «طراحی» استفاده می کنیم و برای یک قرار ملاقات به دلیل پیچیدگی کم، «برنامه ریزی» را بکار می گیریم.

برنامه ریزی، رشته ای از امور سازمان یافته در چارچوب منابع و زمان است. مجموعه ای از گامهاست درجهت رسیدن به یک هدف. محصول برنامه ریزی شرح فعالیت هایی است که در یک برنامه زمان بندی انجام می شود، همراه با یک طرح برای استفاده از منابع.

طراحی، ایجاد یک سیستم است که ظرفیت/توانایی دستیابی به اهداف تعیین شده را دارد. محصول طراحی، «مدل» هست یعنی توصیف کننده سیستم طراحی شده. به کمک این مدل می توانیم به وسیله برنامه ریزی (Planning) ، نتیجه طراحی را در دنیای واقعی منعکس کنیم.

مثال طراحی و برنامه ریزی:

معمار، نقشه (مدل) ساختمان را «طراحی» می کند (طراحی سیستمی برای سکونت) و برای ایجاد شدن در دنیای واقعی به پیمانکار تحویل می دهد. پیمانکار با «برنامه ریزی» (رشته ای از امور سازمان یافته در چارچوب منابع و زمان) و «اجرای برنامه» ساختمان را در دنیای واقعی می سازد.