ابهام در صورت مساله خبیث

با توجه به اینکه مسائل خبیث، غالبا مسائلی هستند که اطلاعات ما در مورد صورت مساله (What) ناقص است و صورت مساله، تعریف درستی ندارد، در راه حل یابی برای مساله خبیث با استفاده از تفکر طراحی، پروسه تفکر طراحی، از یک دغدغه یا نیاز شروع می شود نه از تعریف مساله، چون صورت مساله ی روشنی وجود ندارد. به بیان دیگر «صورت مساله» در پایان فاز Define از پروسه تفکر طراحی روشن می شود نه در ابتدای راه.

بنابراین در تفکر طراحی هم مساله درست را باید کشف کنیم و هم راه حل درست را.