تفاوت طراحی و برنامه ریزی – بخش دوم

  • طراحی با مشتری/کاربر و نیازهای او شروع می شود اما برنامه ریزی با اهداف، برنامه ها و فعالیت ها.
  • طراحی با اصول، مشخصات محصول، ارزش مشتری و پاسخ مشتری کنترل می شود اما برنامه ریزی با قوانین، رویه ها، اهداف و نتایج از پیش تعیین شده.
  • طراحی، راه حل های جایگزین را جستجو و از نوآوری استقبال می کند اما برنامه ریزی، به دنبال محدود کردن جایگزین ها و تشویق به انطباق با قوانین، زمان بندی ها و روش های مدون است.
  • طراحان بیشتر به دنبال ترکیب کردن و یکپارچه سازی هستند اما برنامه ریزان بیشتر به دنبال تجزیه و تحلیل و تقسیم بندی.
  • اصلاحات به برنامه ریزی نیاز دارد اما دگرگونی، به طراحی !