say-do-make

سطوح کشف نیازهای انسان بر اساس مدل گفتار-کردار-پندار

طبق مدل گفتار-کردار-پندار (Say-Do-Make)، نیازهای انسان را در سه سطح می توان کشف کرد:

  1. سطح گفتار (Say)
    مردم در این سطح توسط ابزاری مانند پرسشنامه و مصاحبه، نیازها و خواسته های خود را در سطح کلام و بیان ابراز می کنند. این سطح از نیازها، سطحی ترین حد کشف نیاز است.
  1. سطح کردار یا رفتار (Do)
    نیازها و خواسته های عمیق تر مردم، در این سطح توسط ابزاری مانند مشاهده، استخراج می شود.
  1. سطح پندار (Make)
    عمیق ترین سطح کشف نیاز/خواسته انسان بوسیله ابزارهای مانند پروب (کاوشگر) و جلسات/ابزار مولد (Generative Sessions/Tools) قابل استخراج است. در این سطح بعضا مردم از نیازها و خواسته هایشان بی اطلاع هستند.

نکته مهم: دسترسی به سطوح پندار نیاز مخاطب، رمز موفقیت کسب و کارهای بزرگ بوده و هست. در طراحی کسب و کار، کشف سطوح گفتار و کردار لازم است اما کافی نیست!

منبع: کتاب Convivial Toolbox by Pieter Stappers & Elizabeth Sanders