Complex Vs Complicated

پیچیدگی ساختارمند و پیچیدگی بی ساختار

Complicated : پیچیدگی ساختارمند

Complex : پیچیدگی بی ساختار

در مسائل علمی، اطلاعات ما در مورد صورت مساله (What) و در مورد راه حل (How) تا حد زیادی کافی و روشن است. بنابراین مسائل علمی مسائلی در سیستمهای Simple یا Complicated هستند.

مسائل خبیث، غالبا مسائلی هستند که اطلاعات ما هم در مورد صورت مساله (What) ناقص است و هم در مورد راه حل (How). بنابراین ما با یک سیستم Complex یا Chaotic (هرج و مرج، آشوب یا Anarchy) سر و کار داریم.