تفاوت علم و طراحی

طراحی به معنی Design (نه به معنی Drawing و Planning) فرآیندی پیوسته برای یافتن راهکار است.

طراحی به «آنچه باید باشد» می پردازد، اما علم مانند شیمی، فیزیک، بیولوژی به «آنچه هست» می پردازد.

طراحی فرآیندی است برای خلق چیزهایی که هنوز به وجود نیامده اند، اما علم بر چیزهایی که وجود دارد متمرکز است و به کشف و تحلیل این موجودیت کمک می کند.

دیدگاه طراحی، سازنده است و دیدگاه علم، تحلیلی.

دغدغه علم: چه چیزهایی وجود دارند و چطور کار می کنند.

دغدغه طراحی: بکارگیری دانش (Knowledge) برای خلق آنچه باید باشد.

علم با “قطعیت” سر و کار دارد ولی طراحی با “عدم قطعیت”.

 

برگرفته از کتاب: Designing Social Systems in a Changing World; Bela H. Banathy