تفکر طراحی چیست؟

تفکر طراحی شیوه ای اندیشیدن به مثابه طراحان است که در حل مسائل خبیث بکار گرفته می شود. تفکر طراحی با بکارگیری مراحل تکرار شونده از تجزیه (Analysis) و ترکیب (Synthesis)، تفکر همگرا و واگرا و منطق و شهود در فرآیند حل مساله، می­تواند راهکارهای خلاقانه ای برای مسائل خبیث تولید کند.

تفکر طراحی از دو بخش تشکیل می شود:

  • برنامه اجرای تفکر طراحی یا اکشن پلن (Action Plan)
  • ذهنیت تفکر طراحی یا مایندست (Mindset)

 

نکته: در فرآیند تفکر طراحی، اجرای اکشن پلن بدون داشتن مایندست، صرفا یک نمایش است!