Design_Innovation

سه فاکتور نوآوری در تفکر طراحی

انسان، بیزینس و تکنولوژی سه عامل اصلی در موفقیت هر کسب و کار است. بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند باعث شکست کسب و کار شود.

  1. انسان: نقطه شروع طراحی یک کسب و کار، توجه به نیازهای انسان (در سه سطح گفتار، کردار، پندار) است. محصول یا خدمات یک کسب و کار قبل از هر چیزی باید برای انسان (مخاطب/مشتری) مطلوبیت و کاربردپذیری (Usability) داشته باشد.
  2. بیزینس: هر کسب و کار باید از لحاظ اقتصادی سودآور باشد.
  3. تکنولوژی: پیاده سازی کسب و کار باید از لحاظ تکنولوژی امکان پذیر باشد.

توجه: نقطه شروع طراحی هر کسب و کار، «انسان» و توجه به نیازهای اوست. بیزینس بر اساس نیاز انسان (مخاطب/مشتری) طراحی می شود نه بر اساس توانایی/علاقه بنیانگذار کسب و کار یا تیم فنی آن. لحاظ کردن توانایی/علاقه حتما مفید و لازم است اما نقطه شروع فرآیند طراحی یک کسب و کار نیست. دنیای کسب و کارهای شکست خورده پر است از این نوع اشتباه استراتژیک در طراحی.