مساله، راهکار، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

Problem – Solution – Current Condition – Desired Condition

به شکاف (Gap) یا فاصله بین «وضعیت موجود» و «وضعیت مطلوب»، «مساله» گفته می شود. به روش رسیدن از «وضعیت موجود» به «وضعیت مطلوب»، «راهکار یا راه حل» گفته می شود.

نکته ۱: واژه «پاسخ» یا «جواب» به معنی «وضعیت مطلوب» است نه راهکار و راه حل.

نکته ۲: «مساله» جوابی به سوالِ «چه چیز؟» (What) هست و «راهکار» جوابی به سوالِ «چطور؟» (How)

What? -> Problem

How? -> Solution