DT

برنامه اجرای تفکر طراحی

برنامه اجرای تفکر طراحی (اکشن پلن)، مراحل اجرایی پروسه تفکر طراحی است و شامل 5 مرحله زیر است:

  1. همدلی (Empathize): درک عمیق از نقاط درد، نیازها و ارزشهای مخاطب 
  2. تعریف مساله (Define): شفاف سازی و تعیین دقیق صورت مساله
  3. ایده پردازی (Ideate): ایده پردازی برای تولید پاسخ های محتمل به مساله ای که تعریف شده
  4. ساخت نمونه اولیه (Prototype): نمونه سازی فیزیکی/بصری برای تست امکان پذیری ایده ها و مدلهای مفهومی خلق شده
  5. آزمایش (Test): گذاشتن نمونه اولیه به بوته آزمایش و گرفتن بازخورد (فیدبک)